KJELLERUPEGNENS KUNSTSAMLING

Kjellerupegnens Kunstsamling har siden 1982 medvirket til indkøb og opstilling af et stort antal kunstværker i det offentlige rum i Kjellerup og omegn.

Erhvervelser og aktiviteter - Kjellerupegnens Kunstsamling 1982-2021

Kjellerupegnens Kunstsamling er en selvejende institution, som er stiftet i 1982 på initiativ af Kjellerup Kunstforening. Kunstsamlingens formål er at fremskaffe og medvirke til indkøb af kunst til udsmykning på steder, hvor mange mennesker kommer. Et stort antal kunstværker er på denne måde placeret i bygninger og i det offentlige rum på Kjellerupegnen.

Se liste over erhvervelser og aktiviteter - Kjellerupegnens Kunstsamling 1982-2021

Fotografier af alle værker i Kjellerupegnens Kunstsamling 1982-2021

Leif Ragn Jensens vægmalerier Thorning Skole

Skulpturby Kjellerup

I byjubilæumsåret 2019 har Kjellerupegnens Kunstsamling skabt udstillingen SKULPTURBY KJELLERUP i byens rum.

Katalog Skulpturby Kjellerup 2019

Katalog med Dansk Billedhuggersamfund værker 

Se alle værkerne i galleriet nedenfor

Skulpturby Kjellerup 2019. Fotos af kunstfotograf Lars Bay.

Om Kjellerupegnens Kunstsamling

Kjellerupegnens Kunstsamling 2021.

Bestyrelsessammensætning:

 • Formand: Ole Martin Kyed
 • Næstformand og sekretær: Lone Skovborg
 • Kasser: Jens Bilberg
 • Ruth Bøgelund Madsen
 • Flemming Jespersen

Suppleanter:

 • Lena Gaarde
 • Eva Moth
 • Kirsten Roetink

Suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder.

Dagsorden for Generalforsamling den 1.03.22 kl. 20.00 i Arena Midt:

1. Valg af dirigent.

Flemming blev valgt med applaus.

2. Beretning for året 2021.

Beretningen er fremsendt. Den er taget til efterretning.

3. Regnskab for året 2021.

Regnskabet blev godkendt og er udførligt revideret.

4. Fastsættelse af kontingent.

Vedtages uændret kontingent.

5. Orientering om ændrede vedtægter.

Taget til efterretning.

6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.

Ruth Bøgelund, Jens Bilberg og Ole Kyed er på valg.

Genvalg.

7. Valg af suppleanter.

Kirsten Roetink er på valg.

Genvalg.

8. Valg af revisorer.

Genvalg.

9. Eventuelt.

Ole takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, som i år må siges at være særdeles historisk, med en beslutning om, at foreningen går ind i en afviklingsfase.

Printvenlig udgave af referat (pdf)

Kjellerup Kunstsamling

Referat for Generalforsamling den 16.06.21 kl. 20.00 i Arena Midt:

1. Valg af dirigent.

Jens blev valgt med applaus og en ekstra småkage. Generalforsamlingen er lovligt varslet.

2. Beretning for året 2020.

Beretningen for året 2020 blev godkendt uden tumult og yderligere spørgsmål. Tak for en god og fyldestgørende beretning.

3. Regnskab for året 2020.

Regnskabet er lige såvel som beretningen udsendt på forhånd.

Torben Ringbro redegjorde for regnskabet. Hvis vi fratrækker midler der er anvendt til indkøb af skulpturer, så har vi faktisk et mindre overskud på selve driften. På statusbalancen fortsat en pæn egenkapital.

Regnskabet blev godkendt, ligeledes med applaus.

4. Fastsættelse af kontingent for 2020.

Man foreslår uændret kontingent – 50 kr. for privatpersoner og 200 kr. for virksomheder.

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.

Torben Ringbro, Lone Skovborg og Flemming Jespersen er på valg.

Torben Ringbro ønsker ikke genvalg. Lone Skovborg og Flemming Jespersen er genvalgt.

6. Valg af suppleanter.

Anders Laursen, Lena Gaarde og Eva Moth er på valg.

Anders ønsker ikke genvalg. Lena og Eva er genvalgt, sammen med Kirsten og Jens.

Ud af denne suppleant kreds, skal der vælges et medlem til bestyrelsen. Da det reelt er en kasserer vi mangler, peger vi på, at Jens vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen i den næste periode er: Ole, Jens, Lone, Ruth og Flemming. Suppleanter er Eva, Lena og Kirsten.

Vi mangler en suppleant – og det kan først ske på næste års generalforsamling.

7. Valg af revisor.

Vi vælger fortsat at benytte Center Revision, Kjellerup.

8. Eventuelt.

Der er ikke indkommet forslag.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Afslutningsvis takkede formand Ole Kyed Torben Ringbro for en særdeles kompetent indsats i rigtig mange år.

Ligeledes stor tak til Anders Laursen for indsatsen i foreningen.

For referatet/
Lone Skovborg

Print venlig udgave af referatet (pdf)

Kjellerupegnens Kunstsamlings beretning for 2021:

Kjellerupegnens Kunstsamlings bestyrelse har i 2021 konstitueret sig med Ole Martin Kyed som formand, Jens Bilberg som kasserer, Lone Skovborg som næstformand og sekretær, Ruth Bøgelund og Flemming Jespersen.

Suppleanter Lena Gaarde, Eva Moth og Kirsten Roetink deltager i samtlige møder i bestyrelsen.

Der er afholdt 4 møder samt møder i forbindelse med Outdoor-lokalområde, nye vedtægter etc. Flere møder igen aflyst på grund af Covid19. Sidste års Generalforsamling måtte udskydes fra februar til juni.

Bestyrelsens sammensætning:

Ole Kyed (på valg 2022)
Formand 

Jens Bilber (på valg 2022)
Kasserer 

Lone Skovborg (på valg 2023)
Næstformand og sekretær 

Flemming Jespersen (på valg 2023)

Ruth Bøgelund (på valg 2022)

Suppleanter:

Lena Gaarde (på valg 2023)
Eva Moth (på valg 2023)
Kirsten Roetink (på valg 2022)

Arbejdsrelationer i 2021:

Kjellerupegnens Kunstsamling har 2021 haft et konstruktivt samarbejde med Kjellerup Lokalråd, Kjellerup Handel og Erhverv samt Silkeborg kommune – Kultur og Fritids forvaltningen – Webteam – Vej og Park.

Kunstsamlingen har i 2021 modtaget det årlige driftstilskud fra Silkeborg Kommune på 15.000,-kr.

Midtjyllands Avis og Kjellerup Tidende har afholdt interview og lavet flere rigtig gode artikler bl.a. med Helle Rask Crawford, som har lavet de to bronzeskulpturer ”LeapFrog” og ”Tøsefrø”, som er opstillet på Torvet.

Arbejdsopgaver og aktiviteter i 2021:

Nye skilte på ældre skulpturer samt rengøring af skulpturer.

2021 har igen været et år, som har været meget præget af Corona Pandemien. Kjellerupegnens Kunstsamling har måttet aflyse arrangementer flere gange. Således er indvielse af de 5 indkøbte skulpturer i forbindelse med afslutning af Skulpturby Kjellerup udskudt flere gange. Intentionen er, at vi ved Kjellerupegnens Kunstsamlings 40 års jubilæum kan løse op for de uløste opgaver.

Ansøgt Silkeborg Kommune om synlig skiltning til Skulpturpark Kjellerup.

Vores hjemmeside: Kjellerupegnens Kunstsamling – under lokalrådets hjemmeside er opdateret med nye fotos, indlæg og aktiviteter.

Øvrige aktiviteter:

I det forløbne år har Kjellerupegnens Kunstsamling desuden arbejdet med og/eller været involveret i følgende opgaver:

 • Fotos af vægmalerierne af Leif Ragn Jensen, som tidligere var på Thorning Skole i en bygning, som nu er nedrevet, er færdige. Det store og flotte arbejde er udført af Iver Søndergaard og Hans Winther, Thorning.
 • Skulptur ved Sognehuset i Ans. Kunstsamlingen er sammen med menighedsrådet involveret i et kunstprojekt med en skulptur af kunstneren Jens Chr. Jensen – ”Livssøjle”. Kunstsamlingen har ansøgt lokale firmaer om sponsorater til skulpturen, som koster 81.000,-kr. - P.t. har Superbrugsen i Ans meldt positivt tilbage med tilsagn om 8.000,-kr. – ligeledes har Lions Kjellerup og Kjellerupegnens Kunstsamling givet tilsagn om 10.000kr. Der har været arbejdet med projektet siden 2018, men der har desværre ikke været tilstrækkelig opbakning. Derfor har Kunstsamlingens bestyrelse valgt at henlægge projektet.
 • Vi vil forsøge at købe ”Læsende Søhest” af Henrik Voldmester til Ans Skole. Lone Skovborg er tovholder.
 • Drøftet muligheden for belysning af stoleskulpturerne med Handelstanden, Lokalrådet og Kjellerup-Borgernes By. Handelsstandsforeningen vil prøve at skaffe midler i Silkeborg Kommune.
 • Kunstsamlingen har deltaget Kjellerup Lokalråds arrangement om at sætte fokus på Kjellerup som Centerby - attraktiv by og bosætningssted samt til at styrke lokalområdets outdoorprofil og landart.
 • Skulpturpark Kjellerup på Grønningen er en realitet, men desværre har det ikke været mulig at lave en egentlig indvielse.
 • Arbejdet med at etablere en slags showroom for billedkunstnere er igangsat oprindelig med tilsagn fra 11 kunstner med 17 skulpturer. Med vores egne skulpturer i området var der i alt 25 skulpturer. De fleste af de deltagende kunstnere har på grund af coronasituationen givet tilsagn om, at deres skulpturer kan blive stående også i 2022, men 3 kunstnere har hjemtaget deres skulpturer eller solgt dem.
 • I samarbejde med lokalrådsformand Anders Hartvig er nogle af Jens Erik Kjeldsens skulpturer i Agger blevet hentet, og lokalrådet har sørget for afhentning og opstilling i Krabbes Grønne Ring. Bestyrelsen har gennem flere år været i kontakt med Jens Erik Kjeldsen og bl.a. været involveret i indkøb af Blicher Stenene i Sandgårdparken og ”Styrke – Hurtighed - Leg” ved Arena Midt.

Kjellerupegnens Kunstsamling takker medlemmer, Silkeborg Kommune, Midtjyllands Avis, Kjellerup Tidende, Kjellerup Lokalråd, Kjellerup Handel og Erhverv, sponsorer samt øvrige samarbejdsparter for et godt, konstruktivt samarbejde, som blev yderst besværliggjort af corona restriktioner.

Vi ser frem til at fejre Kjellerupegnens Kunstsamlings 40 år jubilæum og officielt åbne Skulpturpark Kjellerup sammen med byens borgere samt indvi de indkøbe skulpturer til Kjellerup By som en forsinket fødselsdagsgave.

Ligeledes håber vi, at kunne realisere køb af skulptur til Ans Skole.

Tak til alle, som støttede Kjellerupegnens Kunstsamling i 2021.
Ole Martin Kyed
formand

Generalforsamling 24.02.2021.

Kjellerupegnens Kunstsamlings beretning for 2020:

Kjellerupegnens Kunstsamlings bestyrelse har i 2020 konstitueret sig med Ole Martin Kyed som formand, Torben Ringbro som næstformand og kasserer, Lone Skovborg som sekretær, Ruth Bøgelund og Flemming Jespersen.

Stedfortrædere / suppleanter Jens Bilberg, Anders Laursen, Lena Gaarde, Eva Moth og Kirsten Roetink deltager i samtlige møder i bestyrelsen.

Der er afholdt 4 møder samt møder i forbindelse med ”Stabelstole” , skiltning, opsætning af ”Frøerne” på Torvet samt forberedelse af arrangementet ”Stol på Kjellerup”. Flere møder aflyst på grund af Covid19.

Bestyrelsens sammensætning:

Ole Kyed (på valg 2022)
Formand

Torben Ringbro (på valg 2021)
Kasserer og næstformand

Lone Skovborg    (på valg 2021)
Sekretær

Flemming Jespersen (på valg 2021)

Ruth Bøgelund ( på valg 2022)

Stedfortrædere / suppleanter:

Jens Bilberg (på valg 2022)

Anders Laursen (på valg 2021)

Lena Gaarde (på valg 2021)

Eva Moth (på valg 2021)

Kirsten Roetink (på valg 2022)

Arbejdsrelationer i 2020:

Kjellerupegnens Kunstsamling har 2020 haft et meget tæt og konstruktivt samarbejde med Kjellerup Lokalråd, Kjellerup Handel og Erhverv samt Silkeborg kommune – Kultur og Fritids forvaltningen – Teknik og Miljøforvaltningen – Vej og Park.

Kunstsamlingen har i 2020 modtaget det årlige drifttilskud fra Silkeborg Kommune på 15.000,-kr til drift.

Midtjyllands Avis og Kjellerup Tidende har afholdt flere interviews og lavet flere rigtig gode artikler i forbindelse med indsamlingen til Folkegaven: ”LeapFrog og Tøsefrø”. To bronzeskulpturer, som er lavet af Helle Rask Crawford, og som er opstillet på Torvet i samarbejde med stenhugger Peder Madsen – Kjellerup Stenhuggeri.

Arbejdsopgaver og aktiviteter i 2020:

Afvikling af Skulpturby Kjellerup 2019 samt nedtagning, flytning og transport af skulpturer.

17 af de udstillede skulpturer fra Skulpturby Kjellerup 2019 – Kunst og bevægelse – bevægelse i kunsten - blev flyttet til Skulpturpark Kjellerup for endnu et år.

Nye skilte på ældre skulpturer samt rengøring af skulpturer.

2020 har været et år, som har været meget præget af Corona Pandemien.

Kjellerupegnens Kunstsamling har måttet aflyse arrangementer flere gange. Således har indvielse af de 5 indkøbte skulpturer måttet udskydes flere gange, og i skrivende stund er de stadig ikke indviet. Forhåbentlig findes der en mulighed i 2021?

Ansøgt Silkeborg Kommune om synlig skiltning til Skulpturpark Kjellerup.

Indsamling og indkøb af skulpturer 2020:

Skulpturby Kjellerup 2019 gav inspiration til indkøb af fem skulpturer som gaver til Kjellerup by i anledning byens 150 års jubilæum:

 • To guldsmede af billedkunstner Søren Schaarup opstillet i Skulpturpark Kjellerup. Skænket af Kjellerupegnens Kunstsamlig. 13.000,-kr
 • U.T. Skulptur i Diabas og Cortenstål af billedkunstner Henrik Troelsen opstillet på Skovbakken. Skænket af Kjellerupegnens Kunstsamling. 85.500,-kr
 • TøseFrø og LeapFrog. To bronze skulpturer af billedkunstner Helle Rask Crawford opstillet i vandkunsten på Torvet i samarbejde med stenhugger Peter Madsen.
  Succesfuld indsamling i 2019 blandt borgerne i Kjellerup og omegn samt støttet af Kjellerup Event og Kjellerup Udviklingsforening. 52.700,-kr + 7.687,50kr

Kæmpestor tak til sponsorerne!

 • Borgere i Kjellerup og omegen.
 • En særlig tak til en anonym borger, som gav 29.000kr
 • Kjellerup Event har givet 10.000,-kr til køb af skulptur.
 • Kjellerup Udviklingsforening har givet 10.000,-kr til køb af skulptur.
 • Kjellerupegnens Kunstsamling med 106.000,-kr.

Skulpturen ”Stabelstole” i rundkørsel:

En anden meget spændende opgave , som Kunstsamlingen har været involveret i i tæt samarbejde med Kjellerup lokalråd, er endnu en skulptur af Mads Odgårds.

Skulpturen ”Stabelstole” i rundkørslen mellem rute 52 og rute 186.

”Giv byerne et løft” hedder Silkeborg Kommunes pulje, som understøtter Lokalrådenes initiativer, og som har gjort projektet muligt.

Skulpturen blev indviet af udvalgsformand Hans Okholm den 3.10.20 ved livestreaming men desværre uden deltagelse af byens borgere og gæster udefra, som det ellers var planlagt.

Corona restrektioner betød at indvielsen udelukkende var med deltagelse af kunstneren Mads Odgård samt enkelte repræsentanter fra de nedenfor nævnte foreningers bestyrelser.

Der var ellers langt op til et stort folkeligt arrangement i samarbejde mellem Kjellerup Handel og Erhverv, Kjellerup Lokalråd og Kjellerupegnens Kunstsamling:

”Stol på Kjellerup”

Forretningerne gennemførte en del af arrangementet ,og der blev bl.a. lavet en genbrugsindkøbspose med motiv af ”Stabelstole” og sloganet ”Stol på Kjellerup”. Ligeledes blev der laver flotte annoncer i Kjellerup Tidende.

De flotte stole blev fremstillet af smed Nikolaj Knudsen Gl. Smedie Kjellerup.

Øvrige aktiviteter:

I det forløbne år har Kjellerupegnens Kunstsamling desuden arbejdet med og/eller været involveret i følgende opgaver:

 • Kjellerupegnens Kunstsamling har været indstillet til årets Ildsjæl, og formanden ved Ole Kyed modtog et fint krus ved et flot arrangement afholdt i Arena Midt.
 • Fotos af vægmalerierne af Leif Ragn Jensen, som tidligere var på Thorning Skole i en bygning, som nu er nedrevet, er ved at være færdige. Det store og flotte arbejde er udført af Iver Søndergaard og Hans Winther, Thorning og forventes afsluttet først i det nye år.
 • Skulptur ved Sognehuset i Ans. Kunstsamlingen er sammen med menighedsrådet involveret i et kunstprojekt, som gerne skulle resultere i en skulptur af kunstneren Jens Chr. Jensen – ”Livssøjle”. Kunstsamlingen har ansøgt lokale firmaer om sponsorater til skupturen, som koster 81.000,-kr. - P.t. har Superbrugsen i Ans meldt positivt tilbage med tilsagn om 8.000,-kr. – ligeledes har Lions Kjellerup givet tilsagn om 10.000kr, hvis projektet gennemføres.
 • Vi vil forsøge at købe ”Læsende Søhest” af Henrik Voldmester til Ans Skole. Lone er tovholder.
 • Kunstsamlingen har deltaget Kjellerup Lokalråds arrangement om at sætte fokus på Kjellerup som Centerby - attraktiv by og bosætningssted samt til at styrke lokalområdets outdoorprofil.
 • Skulpturpark Kjellerup på Grønningen er en realitet, men desværre har det ikke været mulig at lave en egentlig indvielse.
 • Arbejdet med at etablere en slags showroom for billedkunstnere er igangsat med tilsagn fra foreløbig 11 kunstner med 17 skulpturer. Med vores egne skulpturer i området er der i alt 25 skulpturer. De fleste af de deltagende kunstnere har på grund af coronasituationen givet tilsagn om, at deres skulpturer kan blive stående også i 2021.
 • Forberedelse af udstilling i 2020 af lokale kunstnere ved Arena Midt i anledning af 10 års jubilæum – bl.a. Erik Peitersen og Jens Erik Kjeldsen – blev udsat. I samarbejde med Arena Midt er der sonderinger vedrørende afhentning af nogle af Jens Erik Kjeldsens skulpturer i Agger til opstilling i Krabbes Grønne Ring. Bestyrelsen tager til Agger i foråret.

Kjellerupegnens Kunstsamling takker medlemmer, Silkeborg Kommune, Midtjyllands Avis, Kjellerup Tidende, Kjellerup Lokalråd, Kjellerup Handel og Erhverv, sponsorer samt øvrige samarbejdsparter for et godt, konstruktivt samarbejde, som blev yderst besværliggjort af corona restriktioner.
Vi ser frem til officielt at åbne Skulpturpark Kjellerup sammen med byens borgere samt at indvi de indkøbe skulpturer til Kjellerup By som en forsinket fødselsdagsgave.

Ligeledes håber vi, at kunne realisere køb af skulptur til projektet ved Ans Sognehus samt indkøb af skulptur til Ans Skole

Tak til alle, som støttede Kjellerupegnens Kunstsamling i 2020.

Ole Martin Kyed
formand

Printvenlig version af beretning 2020

Generalforsamling 27.02.2020.

Kjellerupegnens Kunstsamlings beretning for 2019:

Kjellerupegnens Kunstsamlings bestyrelse har i 2019 konstitueret sig med Ole Martin Kyed som formand, Torben Ringbro som næstformand og kasserer, Lone Skovborg som sekretær, Ruth Bøgelund og Flemming Jespersen.

Stedfortrædere / suppleanter Jens Bilberg, Anders Laursen, Lena Gaarde og Eva Moth deltager i samtlige møder i bestyrelsen.

Der er afholdt 12 møder samt derudover mange møder i forbindelse med forberedelse og afvikling af Skulpturby Kjellerup 2019. (se vedlagte tids- og handleplan.)

Bestyrelsens sammensætning efter de nye vedtægter:

Ole Kyed (på valg 2020)
Formand 

Torben Ringbro (på valg 2021)
Kasserer og næstformand 

Lone Skovborg Sekretær (på valg 2021)

Flemming Jespersen (på valg 2021)

Ruth Bøgelund (på valg 2020)

Stedfortrædere / suppleanter:

Jens Bilberg (på valg 2020)

Anders Laursen (på valg 2021)

Lena Gaarde (på valg 2021)

Eva Moth (på valg 2021)

Der er ”plads” til at vælge en femte stedfortræder i 2020, da vedtægterne opererer med 5 stedfortrædere / suppleanter.

Arbejdsrelationer i 2019:

Vi har ikke mindst i forbindelse med Skulpturby Kjellerup 2019 haft et meget tæt og konstruktivt samarbejde med vore nærmeste samarbejdsparter i Silkeborg kommune – Kultur og Fritids forvaltningen – Ejendomsforvaltningen – Teknik og Miljøforvaltningen – Vej og Park.

Kunstsamlingen har i 2019 modtaget det årlige drifttilskud fra Silkeborg Kommune på 16.000,-kr til drift.

I forbindelse med Skulpturby Kjellerup 2019 har vi haft et virkelig godt samarbejde med Dansk Billedhuggersamfund, Mediehuset og kunstfotograf Lars Bay vedrørende annoncering, folder og katalog.

Desuden har Kunstsamlingen haft et rigtig godt samarbejde med Jubilæumskomiteen i forbindelse med Kjellerup Bys 150års jubilæum.

Midtjyllands Avis og Kjellerup Tidende har afholdt flere interviews og lavet flere særdeles gode artikler om Skulpturby Kjellerup 2019 og Kunstsamlingens arbejde.

Arbejdsopgaver og aktiviteter i 2019:

2019 har været et forrygende og meget travlt år for Kjellerupegnens Kunstsamling.

Skulpturby Kjellerup 2019:

Det store arbejde i det forløbne år har været forberedelserne og implementeringen af Skulpturby Kjellerup 2019. Skulpturbyen blev officielt åbnet på byens fødselsdag den 8.06.19 af borgmester Steen Vindum ved en reception på torvet med underholdning af Midtjysk Kor og efterfølgende ved deltagelse i jubilæumsfesten i Arena Midt.

Dansk Billedhugger Samfund, Ans Skole og Trekløverskolen har været aktive medspillere i projektet, som vi i al beskedenhed betragter som en succes, der har fået megen omtale og opmærksomhed både lokalt og fra interesserede udefra.

Det lykkedes at få 24 dygtige kunstnere til i alt at udstille 41 skulpturer på Torvet i Kjellerup By og på Grønningen.

Skolerne lavede meget fine udstillinger i Mosaikken, i Krabbes Grønne Ring og i Arena midt – ca. 400 skoleelever var involveret på forskellig vis.

Skulpturby Kjellerup 2019 blev fulgt op af en Folder, som kunne afhentes gratis i byen butikker, på biblioteket og i Tinghuset og med et katalog på Dansk Billedhugger Samfund hjemmeside samt på Kjellerupegnens Kunstsamlings hjemmeside. Ligeledes blev der lavet en indgang til udstillingen på FaceBook : Kjellerupegnens Hjemmeside.

Folderen skulle inspirere til at kigge på skulpturer samtidig med at beskueren fik god motion: ”Kunst og bevægelse – bevægelse i kunsten”. Visit Silkeborg var også involveret, og der blev afholdt flere rundvisninger efter bestilling fra interesserede.

Ligeledes indgik Skulpturby Kjellerup i Silkeborg Kommunes gadekunstprojekt. Følgende sponsorer har gjort Skulpturby Kjellerup 2019 mulig:

Kæmpestor tak til sponsorerne!

 • Danboring har bevilget 15.000,-kr og
 • SparNord Fonden har ligeledes bevilget 15.000,-kr.
 • Silkeborg Kommune har bevilget 40.000,-kr.
 • Toyota fonden har bevilget 10.000,-kr.
 • Lars Bay Kunstfoto har sponsoreret alt fotoarbejde til annoncer, FaceBook, hjemmeside samt folder og katalog.
 • Dansk Billedhuggersamfund har givet en underskudsgaranti på 25.000,-kr.
 • Kjellerupegnens Kunstsamling 50.000,-kr

Der er i forbindelse med udstillingen iværksat en indsamling til køb af skulpturer, som en gave til Kjellerup By i forbindelse med 150års fødselsdagen:

Kæmpestor tak til sponsorerne!

 • Kjellerup Event har givet 10.000,-kr til køb af skulptur.
 • Kjellerup Udviklingsforening har givet 10.000,-kr til køb af skulptur.
 • Der er aktuelt en folkeindsamling lavet med hjælp fra Midtjyllands Avis, Kjellerup Tidende og på FaceBook.

Skulptur i rundkørsel:

En anden meget spændende opgave, som Kunstsamlingen har været involveret i tæt samarbejde med Kjellerup lokalråd, er Mads Odgårds skulptur ”Stolen” i rundkørslen ved Netto. ”Giv byerne et løft” hedder kommunens pulje, som har gjort projektet muligt. Skulpturen har været 20 år undervejs, og med støtte fra Silkeborg Kommunes pulje til byforskønnelse blev den indviet af borgmester Steen Vidum den 28.09 ved en reception med stor opmærksomhed og deltagelse fra byens borgere og gæster udefra.

Øvrige aktiviteter:

I det forløbne år har Kjellerupegnens Kunstsamling desuden arbejdet med og/eller været involveret i følgende opgaver:

 • Skulptur ved Sognehuset i Ans. Kunstsamlingen er sammen med menighedsrådet involveret i et kunstprojekt, som gerne skulle resultere i en skulptur af kunstneren Jens Chr. Jensen – ”Livssøjle”. Kunstsamlingen har ansøgt lokale firmaer om sponsorater til skulpturen, som koster 81.000,-kr. - P.t. har kun Superbrugsen i Ans meldt positivt tilbage med tilsagn om 8.000,-kr.
 • Fugleskulptur af Jørgen Glud ved det nye Sognehus i Thorning
 • Kunstsamlingen har deltaget i jubilæumsaktiviteterne i forbindelse med Kjellerup By’s 150 års jubilæum i 2019.
 • Skulpturpark på Grønningen er en realitet. Arbejdet med at etablere en slags showroom for billedkunstnere er igangsat med tilsagn fra foreløbig 12 kunstner med 20 skulpturer. Med vores egne skulpturer i området er der i alt 28 skulpturer. Skal indvies senere – skal den hedde Rådhusparken?
 • Ruteafmærkning i Krabbes Grønne Ring samt genoptrykning af folder til ”Ringen”.
 • Forberedelse af udstilling i 2020 af lokale kunstnere ved Arena Midt – bl.a. Erik Peitersen og Jens Erik Kjeldsen.

Kjellerupegnens Kunstsamling takker medlemmer, Silkeborg Kommune, Midtjyllands Avis, Kjellerup Tidende, Trekløverskolen, Ans Skole, sponsorer samt øvrige samarbejdspartner for et godt og konstruktivt samarbejde i 2019.

Vi ser frem til officielt at åbne Skulpturpark ved Grønningen sammen med byens borgere samt at indkøbe skulpturer til Kjellerup By – forsinkede fødselsdagsgaver.

Ligeledes håber vi at kunne realisere køb af skulptur til projektet ved Ans Sognehus.

Tak til alle, som støttede Kjellerupegnens Kunstsamling i 2019.

Ole Martin
formand

Printvenligberetningen for 2019

Generalforsamling 7. februar 2019.

Kjellerupegnens Kunstsamlings beretning for 2018

Kjellerupegnens Kunstsamlings indkøbsudvalg har fra begyndelsen af 2018 frem til 17.08.18 arbejdet med Ole Martin Kyed som formand, Torben Ringbro som næstformand, Erik Nørregård som sekretær, Karl Lau som kasserer, Ruth Bøgelund og Marie Skovbjerg.

Personlige stedfortrædere Torben Ringbro, Jens Bilberg, Ally Gorridsen, Flemming Jespersen og Lone Skovborg deltager i samtlige møder i indkøbsudvalget.

Da kasserer Karl Lau desværre afgik ved døden den 17.08.18, indtrådte stedfortræder Lone Skovborg som bestyrelsesmedlem og Torben Ringbro indtrådte senere som ny kasserer.

Carl Laus død og den ovennævnte rokade betød en længere proces, hvor banken forlangte ændring af vedtægter, som tydeligt skulle vise, hvem der tegnede foreningen og muligheden for at en samlet bestyrelsen kunne udstede fuldmagt. I de nye vedtægter er indkøbsudvalget ændret til en bestyrelse, som tegner og leder Kjellerupegnens Kunstsamling. De nye vedtægter blev godkendt 25.10.2018.

Der er afholdt 7 møder inklusiv en Generalforsamling og en Studietur til DronninglundKunstcenter.

Bestyrelsens sammensætning efter de nye vedtægter:

Ole Kyed, Formand, (på valg 2020)
Torben Ringbro, Kasserer og næstformand
Lone Skovborg, Erik Nørregård, Flemming Jespersen (på valg 2019)
Ruth Bøgelund, Jens Bilberg ( på valg 2020)
Marie Skovbjerg, Ally Gorridsen ( på valg 2019)

Vi har fortsat et meget konstruktivt samarbejde med vore nærmeste samarbejdsparter i Silkeborg kommune – Kultur og Fritids forvaltningen – Ejendomsforvaltningen – Teknik og Miljøforvaltningen.

Kunstsamlingen har i 2018 modtaget det årlige tilskud fra Silkeborg Kommune på 14.000,-kr til drift.

Silkeborg Kommune har yderligere bevilget 40.000,-kr til etablering af Skulpturby Kjellerup 2019, som afholdes i forbindelse med Kjellerup Bys 150 års Jubilæum.
Midtjyllands Avis og Kjellerup Tidende afholdt interviews og lavede to artikler om Skulpturby Kjellerup 2019.

Det store arbejde i det forløbne år har været forberedelserne til Skulpturby Kjellerup 2019. Vi har i den sammenhæng haft et meget fint samarbejde med Dansk Billedhugger Samfund, og er meget glade for, at skolerne vil deltage i projektet.

Kjellerupegnens Kunstsamling har i år været på studietur til Dronninglund Kunstcenter, som i samarbejde med Dansk Billedhugger Samfund havde lavet en stor og flot skulpturudstilling med mere end hundrede skulpturer af dygtige kunstnere.

Kunstsamlingen søger hele tiden inspiration til Skulpturby Kjellerup 2019 og generelt til kunstformidlingsopgaven.

Der er p.t lavet kontrakt med 24 kunstnere om i alt 39 skulpturer, som skal opstilles i Kjellerup. Det er en spændende men også udfordrende opgave både planmæssigt og logistisk.

Skulpturby Kjellerup 2019 bliver en realitet i samarbejde med Dansk Billedhugger Samfund og Jubilæumskomiteen for Kjellerup By’s 150 års jubilæum.

Vi har søgt mange sponsorer. Danboring har bevilget 15.000,-kr og SparNord Fonden har ligeledes bevilget 15.000,-kr. Silkeborg Kommune har som tidligere nævnt bevilget 40.000,-kr. Det har været lidt op ad bakke med sponsorater, og der mangler fortsat midler til skulpturprojektet bl.a til formidlingsmateriale som katalog, ”turkort” og PR-materiale.

Kunstsamlingen arbejder kontinuerligt på indsamling af flere midler. Kunstsamlingen har deltaget i projektleder Liv Mørch Malskær spændende brugerinddragelses arbejde angående Skovbakken, Sygehusdalen og Skolens udearealer ved Krabbes Grønne Ring.

Skovbakken blev indviet den 15.01.19 ved en megt festlig begivenhed med stor deltagelse, fakkeloptog, taler og musik. Kjellerupegnens Kunstsamling og projekt Skovbakken havde et fælles arrangement den 1.06.2018, som blev besøgt af mere end 60 deltagere. Kunstsamlingen præsenterede Skulpturby Kjellerup 2019 og opstillede lysskulpturen ”The Same For Everyone”, som er lavet af den prisvindende internationale kunstner Nathan Coley, som kommer fra Skotland. Lignende skulpturer er opsat i forbindelse med Århus som Europæisk Kulturhovedstad i 10 eksemplarer fra Sydjurs til Hvide Sande i Vestjylland.

Liv Mørch Malskær præsenterede ved samme lejlighed det samlede projekt Skovbakken. I det forløbne år har Kjellerupegnens Kunstsamling desuden arbejdet med og/eller været involveret i følgende opgaver:

 • Kunst til Friplejehjemmet i Kjellerup i form af to malerier.
 • Kunst til Fuglemosen i form af to malerier.
 • Leif Ragn Jensens vægmalerier på Thorning Skole.Oprindelig var det ideen atrenovere vægmalerierne og et Konserveringsfirma lavede en rapport i relation til en renovering. Men skolens ombygning har betydet at bygningen med vægmalerierne er revet ned.
  Fotograferne Hans Winther og Ivar Søndergård har inden nedrivningen fotograferet vægmalerierne for at bevare dem for eftertiden. Efterfølgende vil de kunne gengives som plakater eller anden udsmykning. Blicheregnens Museum skal have en kopi affotografierne.
 • Skulptur ved Sognehuset i Ans. Kunstsamlingen er sammen med menighedsrådet
 • involveret i et kunstprojekt, som gerne skulle resultere i en skulptur af kunstneren
  Jens Chr. Jensen – ”Livssøjle”. Kunstsamlingen har ansøgt lokale firmaer om sponsorater til skupturen, som koster 81.000,-kr
 • Bryggerstæde i Kjellerup. Superbrugsen har købt grunden af Silkeborg Kommunen, og området er snart færdigrenoveret med bl.a. Kunstsamlingens Skulpturer af Gunnar Hovgesen og Espen Bak.
 • Kunstsamlingen har deltaget i Jubilæumskomiteens forberedelser med Kjellerup By’s 150 års jubilæum i 2019.
 • Silkeborg Kommune ønsker i samarbejde med Kjellerupegnens Kunstsamling at færdiggøre en egentlig skulpturpark på Grønningen med stier og bænke. Arbejdet er allerede igangsat og vil indgå i Skulpturby Kjellerup 2019.

Kjellerupegnens Kunstsamling takker medlemmer, Silkeborg Kommune, Midtjyllands Avis, Kjellerup Tidende og øvrige samarbejdsparter for et godt og konstruktivt samarbejde i 2018.

Tak til alle, som støttede Kjellerupegnens Kunstsamling i 2018.

Kjellerupegnens Kunstsamling mindes vores mangeårige medlem og kasserer Carl Lau for hans værdifulde indsats for Kunstsamlingen og hans behagelige selskab.

Ligeledes skal der lyde en kæmpe stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer – Erik Nørregaard, Marie Skovbjerg Hansen og Ally Gorridsen – for deres store indsats for Kunstsamlingen gennem mange år.

Vi ser frem til at åbne Skulpturby Kjellerup 2019 den 8.06.19 sammen med byens borgere, og håber, at kunne opsætte en skulptur af Jens Chr. Jensen ved Sognehuset i Ans.

Ole Martin Kyed
formand

Printvenlig version af beretning 2018